Objektiiviset mittausmenetelmät lääkeosaamisen testauksen ja arvioinnin tukena

Lääkeosaaminen on elintärkeä osa terveydenhuoltoa, ja sen varmistaminen on potilasturvallisuuden peruspilari kaikkien lääkehoitoon osallistuvien ammattiryhmien kesken. Objektiiviset mittausmenetelmät ovat avainasemassa lääkeosaamisen tarkan arvioinnin ja jatkuvan parantamisen kannalta. 

Organisaation onkin tärkeää pohtia, mitä sen tällä hetkellä käyttämät testit mittaavat. Toimivatko käytössä olevat testit todella osaamisen kehittämisen ja esimerkiksi perehdyttämisprosessien tukena? 

Kirjallisten testien ja mittareiden lisäksi mittausmenetelmänä voidaan käyttää käytännön harjoituksia ja näyttöjä. Tekijöitä voidaan testata lääkkeiden antamisen, haittavaikutusten seurannan, lääkelistan lukutaidon tai esimerkiksi potilasneuvonnan osalta. Näissä tilanteissa voidaan havaita konkreettisesti, kuinka hyvin lääkeosaaminen toteutuu käytännössä.  

Lääkeakatemia on käynnistänyt elokuussa 2023 VALTO-hankkeen, jossa lääkeosaamista kartoitetaan sekä valtakunnallisesti, että Norjaan verraten. Hankkeen myötä sekä yksityisillä ja soteorganisaatioilla on mahdollisuus verrata omaa osaamistaan muihin vastaaviin alueisiin tai organisaatioihin. VALTO -hankkeessa lääkeosaamista mitataan Lääkeakatemian kehittämällä LOISTO-työkalulla. Hanke toteutetaan yhteistyössä Success Clinic Oy:n kanssa.

Lääkeosaamisen jatkuva arviointi ja parantaminen ovat avaimia turvallisempaan hoivaan ja potilaiden hyvinvoinnin edistämiseen. 
Mittaaminen tarjoaa organisaatiolle mahdollisuuden tunnistaa paitsi koko organisaation vahvuuksia ja heikkouksia, myös kohdentamaan koulutusta ja kehittämistoimenpiteitä sinne, missä niitä tarvitaan. Toisaalta vertailu voi mahdollistaa myös benchmarkingin, ja parhaiden käytäntöjen havaitsemisen sekä jakamisen yli soterajojen. Se voi myös auttaa ennakoimaan tulevia osaamistarpeita, ja kehittämään toimintaa pitkällä aikavälillä.